1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 • Yhdistyksen nimi on Art-Master ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen rekisteröintikieli on suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös venäjän ja englannin kieltä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää erilaisten kulttuurien luomista suomalaiseen yhteiskuntaan
 • edistää maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä
 • edistää kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta
 • lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhdistyksen jäsenten ja muiden yhdistysten ja kansainvälisten järjestöjen kesken
 • tukea kulttuurin harjoittamista niin aikuisten kuin nuorten sekä lasten keskuudessa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää näytelmiä, esityksiä, konsertteja ja näyttelyitä
 • järjestää kulttuuri-, keskustelu-, koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä juhlia
 • järjestää puitteet yhdistyksen toiminnalle ja hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
 • järjestää harrastus-, kurssi-, ja leiritoimintaa
 • järjestää teatteri-/kulttuurimatkoja ja retkiä
 • on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • kerää jäsenmaksuja vuosittain
 • järjestää maksullisia kulttuuritilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa
 • kerää pääsymaksuja järjestämistään tapahtumistaan
 • tuottaa kulttuuri-, koulutuspalveluita
 • hakee yleis-, erityis- ja projektiavustuksia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia
 • hankkii varoja ansiotoiminnalla, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

3. Jäsenet

 • Yhdistyksen varsinainen jäsen on hallituksen hyväksymä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa paikallaolo-, puhe- ja äänioikeus.
 • Kannatusjäsen on hallituksen hyväksymä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 • Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

 • Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. Hallitus

 • Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään (2) ja enintään (5) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään nolla (0) ja enintään (5) varajäsentä.
 • Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 • Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
 • Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 • Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
 • Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 • Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 • Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
 • Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 • Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
 • Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Y- TUNNUS - 25983517